با ما تماس بگیرید

چه در فرانسه یا خارج از کشور مستقر باشید. چه یک کارآفرین انفرادی باشید، چه یک ساختار انسانی، یک SME یا یک حساب کاربری بزرگ.
چه تصمیم داشته باشید که به ما مراجعه کنید یا از ما بخواهید که به شما مراجعه کنیم، ما همیشه آماده مراقبت از شما هستیم.

به همین دلیل است که تعداد زیادی از رهبران تجاری، موسسات و شخصیت های عمومی به ما اعتماد کرده اند.
و چرا شما نه؟

اتصل بنا

بریزون و موسایی
وکلا در دادگاه

87، خیابان موتزارت
75016 پاریس

وکلای رهبران تجاری، موسسات، افراد و حتی مشاغل آزاد، ما از شما حمایت می کنیم.